پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا (CISS-SF) – فرم کوتاه

پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا (CISS-SF) – فرم کوتاه

اﻧﺪﻟﺮ و ﭘﺎرﮐﺮ (۱۹۹۰) ﺳﻪ ﻧﻮع ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ای ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺪار، ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺪار و اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ را از یکدیگر ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ای ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺪار ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﺑﺎزﺳﺎزی دوﺑﺎره ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ تنیدﮔﯽ زا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺪار ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﻣﺴﺌﻠﻪ و اوﻟﻮﯾﺖ دادن و ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﮔﺎمها ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺪار ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮﯾﻪ، ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ، اﻧﺘﻘﺎد، اﯾﺮادﮔﯿﺮی، اﺷﺘﻐﺎل ذﻫﻨﯽ و ﺧﯿﺎل ﭘﺮدازی اﺳﺖ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ تنیدگی زا، ﺣﻮاﺳﭙﺮﺗﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. نسخه کوتاه پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا CISS-SF هر یک از سبک های مقابله مسئله مدار، هیجان مدار و اجتنابی را اندازه گیری می کند. روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۹۰ مورد تأیید قرار گرفته است.