پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا و مقابله با بحران – فرم بلند

پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا و مقابله با بحران – فرم بلند

پرسشنامه مقابله با موقعیت های استرس زا (CISS-SF) یا پرسشنامه مقابله با بحران پرسشنامه ساخته اندلر و پارکر (۱۹۹۰)، دارای دو نسخه کوتاه و بلند می باشد. نسخه بلند آن ۴۸ سؤالی و نسخه کوتاه آن ۲۱ سؤالی است. این آزمون سه سبک مقابله اصلی، یعنی مقابله مسئله مدار، مقابله هیجان مدار و مقابله اجتنابی را می سنجد. روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۸۷ مورد تأیید قرار گرفته است.