مقیاس خودکارآمدی عمومی

مقیاس خودکارآمدی عمومی

مقیاس خودکارآمدی عمومی (General Self-Efficacy) اولین بار در سال ۱۹۷۹ توسط Jerusalem & Schwarzer ساخته شد که ابتدا دارای ۲۰ گویه در دو خرده مقیاس خودکارآمدی عمومی و اجتماعی بود. این مقیاس درسال ۱۹۸۱ به یک مقیاس۱۰ گویه ای تقلیل یافت.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان