مقیاس خودکنترلی یا خود مهارگری تانجنی (فرم کوتاه ۱۳ سوالی)

مقیاس خودکنترلی یا خود مهارگری تانجنی (فرم کوتاه ۱۳ سوالی)

فرم کوتاه مقیاس خودکنترلی یا خود مهارگری در سال ۲۰۰۴ توسط تانجنی و همکاران به منظور ارزیابی میزان خودکنترلی افراد به عنوان یک صفت ساخته شد. فرم اصلی آزمون دارای ۳۶ عبارت است. پس از مدتی تانجنی و همکاران فرم کوتاه مقیاس خودکنترلی را نیز ارائه کردند. فرم کوتاه دارای ۱۳ عبارت است که به منظور سنجش گرایش خود مهارگری ساخته شده است و یک نمره کلی به دست می آورد. این آزمون یک ابزار خود گزارشی است و آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت ۵ درجه ای مشخص سازد هریک از عبارات تا چه حد نشان دهنده ویژگی های وی است. طیف نمرات این آزمون بین ۱۳ تا ۶۵ قرار دارد. نمرات بالاتر حاکی از خودکنترلی بیشتر آزمودنی است. لازم به ذکر است که بعضی عبارات فرم کوتاه مقیاس خودکنترلی به صورت معکوس نمره گذاری می شود. این پرسشنامه دارای دو بعد پایداری هیجانی و انضباط شخصی می باشد. روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۹۱ مورد تأیید قرار گرفته است.