مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان

مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان

مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان توسط مارچ و همکاران در سال۱۹۹۷ ساخته شد، یک ابزار خودگزارشی است و ۳۹ گویه دارد که برای ارزیابی نشانه های اضطراب در گروه های سنی ۸ تا ۱۹ سال استفاده می شود. هرگویه بر مبنای یک مقیاس چهار درجه ای لیکرت از صفر تا سه (هرگز، بندرت، گاهی اوقات و همیشه) نمره گذاری می شود. این مقیاس چهار بعد اضطراب اجتماعی، اضطراب جدایی، اجتناب از آسیب و نشانه های جسمانی را اندازه گیری می کند. مشهدی و همکاران (۱۳۹۱) در بررسی خود روایی و پایایی این پرسشنامه، مشخصات روان سنجی مناسبی را گزارش کردند. 

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان