مقیاس احساس تعلق به مدرسه

مقیاس احساس تعلق به مدرسه

برای سنجش متغیر تعلق به مدرسه می  توان از مقیاس احساس تعلق به مدرسه، ساخته ی براون و ایوانز (۲۰۰۲)، استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۶ ماده است که بر اساس یک مقیاس چهار درجه ای (طیف لیکرت)، از کاملاً مخالفم (۱)، مخالفم (۲)، موافقم (۳) و کاملاً موافقم (۴) درجه بندی شده است. حداقل نمره در این پرسشنامه ۱۶ و حداکثر آن ۶۴ می باشد. 

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان