مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS) – فرم اول

مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS) – فرم اول

مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS) در سال ۱۹۸۸ توسط واتسون و تلگن، برای اندازه گیری دو بعد «عاطفه منفی» و «عاطفه مثبت» ساخته شده و دارای ۲۰ گویه است که در مقابل هر گویه، طیف ۵ گزینه ای از بسیار کم (نمره ۱) و بسیار زیاد (نمره ۵) قرار دارد که توسط آزمودنی رتبه بندی می‌شود و دامنه نمرات برای هر خرده مقیاس ۱۰ تا ۵۰ است. روایی و پایایی این ابزار در دو پژوهش در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۹۱ مورد تأیید قرار گرفته است.