پرسشنامه ارزیابی گرایش بازار

پرسشنامه ارزیابی گرایش بازار

جهت گیری یا گرایش به بازار شامل حساسیت نسبت به بازار محصولات و رفتارهای مربوط به آن است. جهت گیری بازار به مجموعه ای از فعالیت هایی اطلاق می شود که توسط سازمانها به منظور نظارت دائم و واکنش به تغییرات بازار از قبیل تمایلات مشتری، رشد سریعتر  تکنولوژی و رشد محیط رقابتی، توسعه می یابد. این مفهوم از جهتگیری بازار به نوبه خود اعتقاد دارد که نکته کلیدی در دستیابی به اهداف سازمان مانند دستیابی به سهم بازار، رشد فروش و افزایش سوددهی بستگی به تعیین خواسته ها و نیازهای بازار مورد نظر و تحویل و ارائه این نیازها به طرزی مؤثرتر و پر بازده تر از سایر رقبا دارد.

به منظور سنجش و ارزیابی گرایش بازار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه می‌باشد که از منبع معتبر دابنی (۲۰۰۸) استخراج شده‌اند و  روایی و پایایی آن در مطالعه ای در سال ۱۳۸۸ مورد تأیید قرار گرفته‌اند.