مقیاس اشتیاق تحصیلی

مقیاس اشتیاق تحصیلی

به منظور بررسی اشتیاق تحصیلی می توان از پرسشنامه اشتیاق تحصیلی می توان از پرسشنامه ۱۵ گویه ای استفاده کرد که سه بعد اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی را می سنجد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان