مقیاس اصلاح شده فراشناخت ولز برای نوجوانان (MCQ-A)

مقیاس اصلاح شده فراشناخت ولز برای نوجوانان (MCQ-A)

مقیاس اصلاح شده فراشناخت ولز برای نوجوانان دارای ۳۰ سوال بوده و هدف آن ارزیابی باورهای فراشناخت و ابعاد آن شامل باورهای مثبت، باورهای منفی، اطمینان شناختی، خرافات، تنبیه، خودآگاهی، خودهشیاری شناختی در نوجوانان است. روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۹۰ مورد تأیید قرار گرفته است.