مقیاس اضطراب کتل

مقیاس اضطراب کتل

عصر ما را “عصر اضطراب” نامیده اند و مسلم است که در چنین عصری تظاهرات اضطراب بسیار فراوان و گسترده اند. در گسترۀ فعالیت های بالینی، هنگامی که تشخیص به منظور روان درمانگری یا به دلیل مسائل مربوط به قلمرو پزشکی داخلی که “تنیدگی”های زندگی آنها را به وجود آورده اند، صورت می گیرد، تعیین دقیق نقش اضطراب به صورتی دقیق و قابل اعتماد از پیش ضرورت پیدا می کند. همچنین موقعیت های متعددی در روانشناسی اجتماعی یا آموزشگاهی وجود دارند که در آنها سنجش طراز اضطراب از اهمیت خاصی برخوردار است. تاکنون، تشخیص های فردی و پژوهشهای مختلف، تخمین خود را دربارۀ اضطراب از خلال مصاحبه در مراجعات بالینی به دست می آورده اند. متأسفانه دلایل متعددی مانند فقدان صداقت آزمودنی، تفاوت در کاربرد کلمات و نبودن ضوابط لازم برای ایجاد یک موقعیت یکنواخت، دستیابی به یک سنجش مطمئن را مشکل می سازند. “کتل”در پژوهشی دربارۀ ماهیت اضطراب نشان داده شده است که درجه توافق دو روانپزشک که به دلیل مهارتشان در تشخیص برگزیده شده اند، علیرغم پذیرفتن تعریف مشابهی از اضطراب، در حد ضریب همبستگی ۰٫۲ یا ۰٫۳ بوده است.
مقیاس اضطرابی که اینک عرضه می گردد بر اساس پژوهش های گسترده ای فراهم شده و احتمالاً مؤثرترین ابزاری است که به صورت یک پرسشنامۀ کوتاه فراهم آمده است، پرسشنامه ای که می تواند مکمل تشخیص بالینی باشد و نتیجه ای عینی با هدف های پژوهشی به دست دهد. این پرسشنامه را می توان بدون مراقبت به کار بست، بدین معنا که وقتی بیمار در اتاق انتظار است می تواند به چهل مادّۀ تست در تقریباً پنج دقیقه پاسخ دهد. جنبه خصوصی این موقعیت تا وقتی که فرد هنوز شناخته شده نیست ناراحتی کمتری برای او به دنبال دارد و موجب می شود که وی بیش از موقعیت مصاحبۀ مستقیم، عینی و صادق باشد. چه انحرافی و تأثیری که براساس تلقین ایجاد می گردد در این موقعیت به مراتب کمتر است و بالاخره تصحیح پرسشنامه به کمک ” پنجرۀ تصحیح ” در کمتر از یک دقیقه صورت می پذیرد. مقیاس اضطراب کتل یک پرسشنامه ۴۰ گویه ای می باشد. 

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان