مقیاس افسردگی دانشجویان

مقیاس افسردگی دانشجویان

مقیاس افسردگی دانشجویان USDI ابزار جدیدی برای سنجش میزان افسردگی دانشجویان است که کاواجا و برایدن (۲۰۰۶) در دانشگاه کوینزلند استرالیا طراحی کرده اند. این مقیاس از سه خرده مقیاس رخوت و بی حالی، افسردگی شناختی – هیجانی و انگیزه تحصیلی تشکیل شده است. این پرسشنامه ۳۰ سوال ۵ گزینه ای دارد که روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۸۷ مورد تأیید قرار گرفته است.