مقیاس افکار خود کشی ماخ (SSI)

مقیاس افکار خود کشی ماخ (SSI)

مقیاس انگاره پردازی خود کشی (ماخ) در سال ۱۹۷۹ توسط بک و همکاران طراحی شد. آزمونگر پرسشنامه ای را در اختیار دارد که حاوی ۱۹پرسش است.هر پرسش دارای سه گزینه است که به ترتیب نمره صفر ، یک و دو به آنها تعلق می گیرد؛ در مجموع نمرات از صفر تا ۳۸ (بسته به وجود یا عدم وجود ونیز مراحل مختلف از فکر تا عمل خودکشی) در نوسان خواهد بود. در واقع پرسشنامه، راهنمای مصاحبه ای خواهد بود که آزمونگرانجام می دهد. او مطالب مطرح شده در پرسشنامه راطی یک مصاحبه هدفمند و نیمه ساختاری از آزمودنی سئوال می کند و بر اساس نحوه همکاری و توانایی کلامی بیمار، گزینه ها را بر می گزیند.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان