مقیاس حمایت اجتماعی شربورن

مقیاس حمایت اجتماعی شربورن

به منظور بررسی حمایت اجتماعی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است، استفاده کرد. مقیاس حمایت اجتماعی (MOS) در سال ۱۹۹۱ توسط شربورن و استووارت به منظور استفاده در زمینه یابی پیامدهای پزشکی ساخته شد. این آزمون میزان حمایت اجتماعی دریافت شده توسط آزمودنی را می سنجد، دارای ۱۹ عبارت و ۵ زیر مقیاس حمایت ملموس، حمایت هیجانی، حمایت اطلاعاتی، مهربانی و تعامل اجتماعی مثبت می باشد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان