مقیاس خشم چند بعدی

مقیاس خشم چند بعدی

خشم یک حالت هیجانی ذهنی است و با وجود تضاد شناختی و برانگیختگی روانی مشخص می شود و هیجانی بهنجار با جنبه های انطباقی بسیار است. با وجود این، وقتی که تکرار، شدت و مدت آن افزون تر از جنبه های انطباقی باشد، ناکارآمد می گردد. به منظور بررسی خشم می توان از پرسشنامه ۳۰ ماده ای که فراهم شده است استفاده کرد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان