مقیاس خلق و خوی مالهوترا

مقیاس خلق و خوی مالهوترا

خلق و خو به عنوان پدیده مشخصه سرشت یک فرد شامل آمادگی برای تحریک هیجانی، توان و سرعت معمول برای پاسخ دادن، کیفیت خلق عمومی و همه صفات ویژه از نوسان و شدت خلق اوست، که به عنوان پدیده ای وابسته به ساختار سرشتی فرد مورد توجه است، بنابراین تا حد زیادی منشأ وراثتی دارد. آمادگی های ذاتی، زمینه انواع صفات شخصیتی است و انتظار می رود در طول رشد، از تمایل پیچیده با محیط تفکیک داده شود. با توجه به این مفهوم، فرض بر این است که بچه ها زندگی را با آمادگیهای شخصی ارثی معینی آغاز می کنند که درکودکی به شکل تفاوتهای فردی آشکار می شود.
اندازه گیری خلق و خو به دلایل مختلف، مسئله آزار دهنده ای بود. پرسشها در رابطه با شناسایی و تعریف صفات مهم رفتاری معنادار بوده است، عملیاتی کردن مشخصه های تعریف شده، توافق بر روی هم ارزی عملکرد بین رفتار آشکار و صفات خلق و خوی مربوط به آن، انتخاب شرایط یا موقعیتهایی که مورد استفاده سنجش قرارمی گیرد و انتخاب شکل اندازه گیری که آیا مشاهده مستقیم، روش پرسشنامه یا روش مصاحبه باشد، از مشکلات محققین به شمارمی رفت.

شما می توانید به رایگان پرسشنامه خلق و خوی را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان