پرسشنامه رایگان خودناتوان سازی جونز و رودولت (SHS)

پرسشنامه رایگان خودناتوان سازی جونز و رودولت (SHS)

هدف مقیاس خودناتوان سازی جونز و رودوالت سنجش گرایش افراد به خودناتوان سازی از ابعاد مختلف (خلق منفی، تلاش، عذرتراشی) می باشد. این مقیاس ۲۵ ماده ای توسط جونز و رودولت (۱۹۸۲) ساخته شد که گرایش افراد به خود ناتوان سازی را با پاسخ های کاملاً موافق تا کاملاً مخالف می سنجد. روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۸۸ مورد تأیید قرار گرفته است.