مقیاس خودکارآمدی تحصیلی

مقیاس خودکارآمدی تحصیلی

مقیاس خودکارآمدی تحصیلی توسط پاتریک، هیکس و رایان (۱۹۹۷) ساخته شده است، این مقیاس دارای ۵ ماده می‌باشد که منعکس کننده ادراک دانش‌آموزان از شایستگی‌شان در انجام تکالیف کلاس می‌باشد. این مقیاس یک ابزار خودگزارشی است. روایی و پایایی این ابزار در دو پژوهش در سال های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.