مقیاس دلبستگی بزرگسال

مقیاس دلبستگی بزرگسال

مقیاس دلبستگی بزرگسال بر حسب هدف‌های اختصاصی هر پژوهش به دو شکل ۱۵ و ۳ ماده‌ای قابل اجراست. شکل ۱۵ ماده‌ای برای سنجش «دلبستگی به دیگران به طور کلی» مناسب‌تر است. در توضیح ابتدایی مقیاس برای پاسخ‌دهندگان مشخص شده است که منظور از دیگران افراد نزدیک مثل مادر، پدر، همسر و دوستان است. این شکل از مقیاس قابلیت استفاده برای یک گروه از این افراد نزدیک را هم دارد. برای مثال، شما می‌توانید در توضیح مقیاس و در عبارت‌های پانزده‌گانه آن به جای «دیگران» و «کسی» اختصاصاً کلمه «همسر» را جایگزین کنید تا فقط دلبستگی به همسر سنجیده شود. شکل ۳ ماده‌ای مقیاس، به تفکیک دلبستگی به مادر، پدر، همسر و دوستان را بر حسب سه عبارت که هر یک تعیین‌کننده یک سبک دلبستگی است، می‌سنجد. پژوهشگر می‌تواند با توجه به هدف‌های خاص پژوهش، دلبستگی شخص را نسبت به هر یک از این افراد بسنجد. مناسب‌ترین روش سنجش دلبستگی در هر دو شکل مقیاس، اتخاذ رویکردی ابعادی است که براساس آن هر فرد ممکن است درجاتی از ایمنی یا ناایمنی (اجتناب‌ورزی و دوسوگرایی) را در دلبستگی به یک شخص خاص و یا به طور کلی به دیگران نشان دهد. در معرفی مقیاس دلبستگی بزرگسال، هر پژوهشگر بر حسب نمونه مورد مطالعه و هدف‌های خاص پژوهش، می‌تواند ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و بالینی مورد نظر را اضافه کند تا توسط پاسخ‌دهندگان تکمیل شود.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان