مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز (AHI)

مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز (AHI)

مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز را کیامرثی (۱۳۷۷) تهیه و اعتباریابی کرده است. پرسشنامه سرسختی اهواز یک مقیاس خودگزارشی مدادکاغذی ۲۷ ماده ای است. دامنه نمره در این پرسشنامه، نشان دهنده سرسختی روان شناختی زیاد در فرد است. روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۸۷ مورد تأیید قرار گرفته است.