مقیاس سنجش تحریفات شناختی

مقیاس سنجش تحریفات شناختی

برای سنجش تحریف های شناختی از مقیاس ۲۰ سؤالی تحریفات شناختی که توسط حسن عبدالله زاده و مریم سالار در سال ۱۳۸۹ ساخته شد، می توان استفاده کرد. این پرسشنامه یک ابزار محقق ساخته با هدف دستیابی به ابزاری آسان برای آگاهی از تحریفات شناختی استفاده شد. این پرسشنامه به سنجش تحریفات شناختی مطرح‌شده براساس نظریه آلبرت الیس پرداخته است و تحریفات تفکر همه یا هیچ، تعمیم مبالغه‌آمیز، فیلتر ذهنی، بی‌توجهی به امر مثبت، نتیجه گیری شتاب‌زده و پیش گو، ذهن خوانی، تفکر اشتباه، درشت بینی، ریزبینی، استدلال احساسی، عبارت باید بهتر است، برچسب زدن و شخصی سازی را مورد سنجش قرار می دهد. روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.