مقیاس عاطفه مثبت و منفی – نسخه کوتاه (دو فرم)

مقیاس عاطفه مثبت و منفی – نسخه کوتاه (دو فرم)

مقیاس عاطفه مثبت و منفی (PANAS) شامل ۱۰ آیتم است که دو خرده مقیاس آن (عاطفه مثبت و منفی) هر کدام شامل ۵ آیتم می باشد. در این مقیاس شرکت کنندگان به چگونگی احساس خود در طول یک هفته گذشته بر روی مقیاس ۵ گزینه از خیلی کم تا خیلی زیاد پاسخ می دهند. نسخه اصلی ۲۰ آیتمی panas هر چند به زبان های متفاوتی ترجمه و در نمونه های گوناگونی اجرا شده است اما دو نسخه کوتاه موجود از این مقیاس به تازگی مورد توجه برخی پژوهشگران قرار گرفته است. مرز و همکاران (۲۰۱۳) این محدودیت ها را مورد توجه قرار داده و به بررسی مشخصات روانسنجی هر سه نسخه موجود از این مقیاس در نمونه امریکایی – افریقایی پرداختند. در این بخش دو فرم از نسخه کوتاه این پرسشنامه شامل فرم کوتاه تامپسون و فرم کوتاه مکینان برای شما فراهم شده است.