مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران

مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران

مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران (BADS) (کانتر و همکاران، ۲۰۰۶) یک مقیاس خودگزارشی است که دارای ۲۵ گویه و چهار زیرمقیاس فعال سازی، اجتناب / نشخوار فکری، افت تحصیلی / شغلی و آسیب اجتماعی است. روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۸۹ مورد تأیید قرار گرفته است.