پرسشنامه مدیریت منابع انسانی الکترونیک – دهقان (۱۳۸۹)

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی الکترونیک – دهقان (۱۳۸۹)

مدیریت منابع انسانی الکترونیک: طرح ریزی، پیاده سازی و استفاده از فناوری اطلاعات برای شبکه سازی (برقراری تماس با دیگران) و حمایت از حداقل دو فرد یا مجموعه ای از افراد در به اشتراک گذاری فعالیت های مربوط به منابع انسانی خویش.

به منظور سنجش مدیریت منابع انسانی الکترونیک می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۱ گویه و ابعاد سهولت استفاده، کیفیت و ارتباط شغلی می‌باشد که از پژوهش معتبر دهقان (۱۳۸۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه تأیید شده است.