مقیاس نشانگان افت روحیه (DS)

مقیاس نشانگان افت روحیه (DS)

برای سنجش نشانگان افت روحیه می توان از مقیاس نشانگان افت روحیه (DS) کیسان و همکاران که در سال ٢٠٠۴ برای اندازه‌گیری نشانگان افت روحیه بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته ساخته شد، استفاده کرد. این ابزار دارای ۵ خرده مقیاس فقدان معنا، ملالت، دلسردی، درماندگی، احساس شکست می‌باشد. این پرسشنامه دارای ۲۴ سؤال است. روایی و پایایی این ابزار در پژوهشی در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.