مقیاس نگرانی

مقیاس نگرانی

به منظور سنجش نگرانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است و دارای ۴۷ گویه می باشد استفاده کرد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان