پرسشنامه مهارتهای سطوح برتر تفکر – ذاکری (۱۳۹۲)

پرسشنامه مهارتهای سطوح برتر تفکر – ذاکری (۱۳۹۲)

مهارتهای سطوح برتر تفکر : یکی از اهداف مشترک تدریس بهبود مهارت های تفکر در فراگیران است که آنان را در رسیدن به آزادی عمل وتفکر کمک می کند. طبقه بندی های مختلفی جهت سطوح برتر تفکر بیان شده است، از دیدیگاه پاره ای از پژوهشگران، مهارت های سطوح برتر تفکر، مهارت هایی همچون تفکر انتقادی، تصمیم گیری و حل مسأله شناخته می شود و مهارت های سطوح برتر تفکر یا مهارت های شناختی در اولویت هدف تدریس قرار داد زیرا اطلاعات فراگیران و مهارت های آنان به داشتن رفتاری مسئولانه به منظور نقش آتی آنان در جامعه منتهی می شود. از سویی مهارت های سطوح برتر تفکر بعنوان یک نوع تفکر غیر الگوریتمی یا حالت های پیچیده بوده که اغلب راه حل های چندگانه ای را سبب می شود، چنین تفکری در شرایط عدم اطمینان، با استفاده از معیارهای چندگانه و یا با انعکاس فراگیری و خود تنظیمی به حل مسأله دست می یابد.

به منظور سنجش مهارتهای سطوح برتر تفکر می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴۵ گویه و ابعاد تفکر خلاق، تصمیم گیری، تفکر انتقادی و حل مسأله می‌باشد که از پژوهش معتبر ذاکری (۱۳۹۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه تأیید شده است.