پرسشنامه مهارت های مقابله ای ورزشکاران (ACSI-28)

پرسشنامه مهارت های مقابله ای ورزشکاران (ACSI-28)

در خلال دهه های اخیر علاقه و توجه به روانشناسی ورزشی افزایش چشمگیری یافته است. به عبارت دیگر روانشناسی ورزش از روشهای ارزیابی روانشناختی و راهبردهای مداخله ای برای کمک به افراد جهت نیل به عملکرد ورزشی بالاتر استفاده می کند. نقش مهارتهای روانی برای اندازه گیری فعالیتهایی که جنبه ذهنی دارند بیش از همه اهمیت پیدا کرده است. بنابراین مقوله هایی مانند انگیزش، اعتماد به نفس، تمرکز، تصویرسازی ذهنی، کنترل حالات روانی و هدف چینی که از متغیرهای مهارتهای روانی هستند در فعالیت های ورزشی کاربرد فراوانی دارند. از آنجا که تفاسیر شناختی افراد از رویدادهای استرس زا بر واکنش های آنها تاثیر می گذارد، افراد در میزان استرس زا تلقی کردن تجارب گوناگون باهم متفاوتند. پرسشنامه مهارت های مقابله ای (کنارآمدن) یک آزمون ۲۸ سوالی است که شامل طیف وسیعی از مهارتهای روانی است که در موقعیت های مختلف بازی و شرایط مسابقه، عکس العمل ورزشکاران را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

پرسشنامه مهارت های مقابله ای ورزشکاران (ACSI-28) در سال ۱۹۹۵ توسط اسمیت و همکاران در کشور مجارستان طراحی و ساخته شد. این پرسشنامه مهارتهای روانی کنارآمدن با سختیها، مربی پذیری، تمرکز، اعتماد بنفس و انگیزش، هدف گزینی و آمادگی ذهنی، خوب بازی کردن تحت فشار، رهایی از نگرانی را اندازه گیری می کند و در نهایت میزان مهارت های مقابله ای هر شخص را به صورت میانگین نشان می دهد. ورزشکاران با خواندن سوالات پرسشنامه و یادآوری تجربیات خود در حال و گذشته به عبارات نمره می دهند.