پرسشنامه میزان اثر بخشی دوره های کمک های اولیه

پرسشنامه میزان اثر بخشی دوره های کمک های اولیه

به منظور بررسی میزان اثر بخشی دوره های کمک های اولیه می توانید از پرسشنامه یگانه و جوکار (۱۳۹۰) استفاده کرد. این پرسشنامه یک پرسشنامه محقق ساخته می باشد و دارای ۲۶ گویه و ابعاد ارتقا مهارتهای فراگیران، اصول اساسی نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر، وضعیت آموزشی و محتوای دوره ها می باشد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان