پرسشنامه نظریه ضمنی هوش (باورهای هوشی)

پرسشنامه نظریه ضمنی هوش (باورهای هوشی)

به منظور ارزیابی باورهای هوشی می توان از پرسشنامه ای که توسط بابایی (۱۳۷۷) ساخته شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۴ گویه است.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان