پرسشنامه بررسی نگرش ها و ادراکات بیماران نسبت به کیفیت خدمات ارائه شده توسط بیمارستان

پرسشنامه بررسی نگرش ها و ادراکات بیماران نسبت به کیفیت خدمات ارائه شده توسط بیمارستان

به منظور بررسی نگرش ها و ادراکات بیماران نسبت به کیفیت خدمات ارائه شده توسط بیمارستان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه و دارای ابعاد شایستگی پزشکی-فنی، رویکرد هدایت محور و جو فرهنگی می‌باشد که از پژوهش معتبر ویلد-لارسون و لارسون (۲۰۰۹) استخراج شده‌اند.

از آنجایی که این پرسشنامه، ترجمه یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است، لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

به همین منظور یک پرسشنامه و یک فایل به صورت رایگان و به احترام شما پژوهشگران گرامی، به همراه این فایل عرضه شده است که شیوه ارزیابی روایی سازه، صوری و محتوا را به صورت اصولی و از طریق آزمون های آماری مورد بحث قرار داده است که پژوهشگران می توانند از این فایل و راهنمایی فراهم شده در آن برای بررسی پایایی و روایی ابزار استفاده کنند. همچنین دو مقاله معتبر هم به همراه این فایل عرضه شده است که به بررسی روش های مختلف روایی و پایایی در پژوهش ها پرداخته است.