پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی

پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی

پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS) توسط محمدی زاده و احمدآبادی (۱۳۸۷) برای سنجش خطرپذیری در نوجوانان ایرانی تدوین یافته است. تعداد ۳۸ سئوال پرسشنامه برای سنجش رفتارهای پر خطر از قبیل رانندگی، خشونت، سیگار کشیدن، مصرف مواد مخدر، مصرف الکل، رابطه با رفتار جنسی و گرایش به جنس مخالف به کاربرده میشود. 

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان