فرم کوتاه نسخه فارسی پرسشنامه نظم‌ جویی شناختی هیجان

فرم کوتاه نسخه فارسی پرسشنامه نظم‌ جویی شناختی هیجان

به منظور بررسی نظم‌ جویی شناختی هیجان می توان از پرسشنامه فراهم شده استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ابعاد ملامت خویش، ارزیابی مجدد مثبت، پذیرش، دیدگاه‌گیری، نشخوارگری، فاجعه سازی، تمرکز مجدد مثبت، ملامت دیگران و تمرکز مجدد بر برنامه‌ریزی می باشد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان