پرسشنامه‌ سلامت معنوی پولوتزین و الیسون

پرسشنامه‌ سلامت معنوی پولوتزین و الیسون

ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﯾﮑﯽ از اﺑﻌﺎد ﻣﻬﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮی، ارﺗﺒﺎط ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ را ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺛﺒﺎت در زﻧﺪﮔﯽ، ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ، اﺣﺴﺎس ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺧﻮد، ﺧﺪا، ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﻧﯿﺮوی ﯾﮕﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. وﻗﺘﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻔﺘﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮد دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻻت روﺣﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ و از دﺳﺖ دادن ﻣﻌﻨﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻮد. ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮی، ﺑﻌﺪ ﻣﻬﻢ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺪف دار و ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯽ ﺷﻮد و زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد از ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی ﺑﻪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

پرسشنامه ۲۰ سؤالی سلامت معنوی پولوتزین و الیسون دارای دو بعد سلامت مذهبی و سلامت وجودی است. روایی و پایایی این ابزار در دو پژوهش در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۸ مورد تأیید قرار گرفته است.