پرسشنامه ابرازگری هیجانی

پرسشنامه ابرازگری هیجانی

کینگ و امونز (۱۹۹۰) به منظور بررسی اهمیت نقش ابراز هیجان در سلامت پرسشنامه ابرازگری هیجانی را طراحی نمودند. پرسشنامه ابرازگری هیجان ۳ مولفه و ۱۶ ماده دارد ۷ ماده آن مربوط به مولفه ابراز هیجان مثبت، ۵ ماده آن مربوط به مولفه ابراز صمیمیت، و ۴ ماده آن مربوط به مولفه ابراز هیجان منفی است.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان