پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی

پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی

به منظور بررسی ابعاد ساختار سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد که این پرسشنامه دارای ۱۴ گویه و ابعاد رسمیت، تمرکز و سلسله مراتب اختیار می باشد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان