پرسشنامه احساس غربت فن فلیت

پرسشنامه احساس غربت فن فلیت

هر ساله دانشجویان زیادی خانه را به قصد ورود به دانشگاه ترک می کنند. این امر به همان اندازه که برای فرد فرصت های جدید به همراه می آورد، وی را با چالش ها و فشارهایی مثل احساس غربت روبرو می کند. مطالعه این پدیده در جامعه دانشجویی ایران نیازمند ابزاری برای سنجش است. پژوهش حاضر به منظور اعتباریابی پرسشنامه احساس غربت انجام شده است.
پرسشنامه ۴۵ ماده ای احساس غربت (UHS) ترجمه و توسط متخصصین تایید و روی ۳۶۰ دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی (۲۱۰ دختر) که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شده بودند، اجرا شد. داده های به دست آمده مورد تحلیل عاملی اکتشافی قرار گرفت و نهایتا فرم فارسی پرسشنامه احساس غربت با ۳۶ ماده به دست آمد. اگرچه تعداد ماده ها کاهش یافته ولی تعداد سازه ها همانند نسخه اصلی پنج سازه می باشد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.