پرسشنامه احساس مثبت به همسر

پرسشنامه احساس مثبت به همسر

به منظور بررسی احساس مثبت به همسر می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال برای اندازه گیری احساس های مثبت فرد نسبت به همسر خود است که در سال ۱۹۷۵ در کلینیک زوج درمانی دانشگاه ایالتی نیویورک ساخته شد. پایایی آن از طریق آزمون مجدد با فاصله ۱ تا ۳ هفته ۰٫۹۳، ضریب همبستگی این پرسشنامه با سازگاری زناشویی ۰٫۷ گزارش شد (توکونیز والیری،۱۹۸۱). پرسشنامه احساس های مثبت در دو بخش تهیه شده است. در بخش اول ۸ سوال است از آزمودنی خواسته می شود احساس کلی خود نسبت به همسرش را در طول چند ماهه گذشته با اعداد ۱ (برای احساس شدیداً منفی) تا ۷ (برای احساس شدیداً مثبت) مشخص کند. در بخش دوم که شامل ۹ عبارت است، آزمودنی بر پایه احساس کلی خود نسبت به هر عبارت یکی از اعداد ۱ تا ۷ را مشخص می کند. پرسشنامه احساسات مثبت نسبت به همسر با ضریب آلفای ۰٫۹۴ از یک همسانی درونی عالی برخوردار است. اطلاعاتی در مورد ثبات آن گزارش نشده است. با توجه به همبستگی معنادار این پرسشنامه با آزمون سازگاری زناشویی، مقیاس ارتباط ناواران، پرسشنامه افسردگی بک رتبه بندی همسران از تعهد زناشویی و رتبه بندی رفتار مثبت همسران، از روایی همزمان بسیار خوبی برخوردار است (ثنایی و همکاران، ۱۳۸۷).

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.