پرسشنامه اخلاق حرفه ای کادوزیر (۲۰۰۲)

پرسشنامه اخلاق حرفه ای کادوزیر (۲۰۰۲)

اخلاق حرفه ای را می‌توان به طور عام به مسئولیت‌پذیری فرد در زندگی شخصی، شغلی و سازمانی دانست که بر حسب هر یک از انواع مسئولیت‌پذیری، اخلاق شخصی، اخلاق حرفه‌ای و اخلاق سازمان تحقق می‌یابد و به طور خاص مسئولیت‌پذیری در فعالیت حرفه‌ای دانست در قبال همه کسانی که در محیط حرفه‌ای قرار می‌گیرند ‌(قراملکی‌، ۱۳۹۳).

به منظور سنجش اخلاق حرفه ای می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۶ گویه و ابعاد مسئولیت ­پذیری، صادق بودن، عدالت و انصاف، وفاداری، برتری­جویی و رقابت طلبی، احترام به دیگران، همدردی با دیگران و رعایت و احترام نسبت به ارزش­ها و هنجارهای اجتماعی می‌باشد که از پژوهش معتبر کادوزیر (۲۰۰۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.