پرسشنامه اخلاق کار اسلامی – علی (۱۹۸۸)

پرسشنامه اخلاق کار اسلامی – علی (۱۹۸۸)

اخلاق کار اسلامی موضوعی است که در سالهای اخیر با توجه به جهانی شدن کسب و کار و توسعه مفاهیم اخلاق وارد نوشته های مدیریت شده است. ابازنید (۲۰۰۹ ) اخلاق کار اسلامی را مجموعه اصول اخلاقی که درستی و نادرستی عملی را بر اساس قرآن و اصول شریعت میسنجد، تعریف می‌کند. رفیق و وهب (۲۰۱۴) اخلاق کار اسلامی را نگهداشتن عهد و پیمان، عدالت، صبر، فروتنی، کار سخت، همکاری، انصاف، حقیقتگویی میدانند، مالک (۲۰۱۴) ارزش اخلاق کار اسلامی را در خیرخواهی آن میداند. العمار و همکاران (۲۰۱۲) اخلاق کار اسلامی را حقیقتگویی، اعتماد، عدالت، ثابت قدم بودن و بخشش می دانند. اخلاق کار اسلامی رفتارهایی در جهت به دست آوردن بهترین نتیجه از شغل هستند. زمانی‌که سازمان در چارچوب اخلاق اسلامی کار کند اشتیاق و انگیزه ای در فرد ایجاد شده که باعث میشود آنها راضی و بهتر به نظر برسند.

به منظور سنجش و ارزیابی اخلاق کار اسلامی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۷ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر علی (۱۹۸۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.