پرسشنامه ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS) – فرم دوم

پرسشنامه ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS) – فرم دوم

به منظور ارزیابی عواطف مثبت و منفی می توان از مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS) استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه می‌باشد که از پژوهش‌ واتسون و همکاران (۱۹۹۸) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی آن در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.