پرسشنامه ارزیابی عملکرد تجاری شرکت

پرسشنامه ارزیابی عملکرد تجاری شرکت

عملکرد کسب و کار ارزیابی همه ی تلاشهای انجام شده برای رسیدن به اهداف کسب و کار می باشد. والکر و رئورینگ و رئوکرت عملکرد را به سه دسته تقسیم می کنند، اثر بخشی، کارائی و انطباق. اثر بخشی نسبت خروجی به منابع ورودی است که به عنوان نسبت سرمایه گذاری به عملکرد تعریف می شوند. کارائی یا بهره وری محصول یا خدمت ارائه شده توسط میزان رشد فروش یا نرخ اشتراک بازار می باشد. در نهایت انطباق توانائی پاسخگویی شرکت ها در زمانی است که با تهدیدهای و یا فرصتهای محیطی مواجه می شوند و به عنوان نرخ فروش در طول دوره ی اول که محصول به صورت موفق وارد بازار می شود، اندازه گیری می شود. متد های مختلفی برای اندازه گیری عملکرد کسب و کار وجود دارد. متدهای از قبیل هدف (کمی) و ذهنی (قضاوتی)، معیارهای از قبیل مالی (سود، فروش و غیره) و عملیاتی (مانند رضایت مشتری، کیفیت) و سومین روش از طریق روش اولیه (از سازمان) و ثانویه (از پایگاه داده) برای اندازه گیری عملکرد کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد.

به منظور بررسی عملکرد تجاری شرکت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵ گویه می‌باشد که از پژوهش‌ های کومار (۱۹۹۱) و کومار و همکاران (۱۹۹۲) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی آن در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.