پرسشنامه ارزیابی مشتری مداری

پرسشنامه ارزیابی مشتری مداری

به منظور سنجش و ارزیابی مشتری مداری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه می‌باشد که از منبع مقیمی و رمضان (۱۳۹۲) استخراج شده‌اند.