پرسشنامه ارزیابی نفوذ (اعمال قدرت)

پرسشنامه ارزیابی نفوذ (اعمال قدرت)

پرسشنامه ارزیابی نفوذ (اعمال قدرت) دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن تشخیص این است که افراد تحت تاثیر کدام یک از انواع قدرت رهبر قرار می گیرند. نحوه پاسخگویی این پرسشنامه بدین صورت است که که هر سوال دو گزینه دارد و پاسخگو موظف به انتخاب یکی از آنان است. این پرسشنامه دارای ابعاد قدرت اجبار، قدرت قانونی، قدرت پاداش، قدرت تخصص، قدرت مرجعیت می باشد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.

درخواست فایل ورد این پرسشنامه به صورت رایگان