پرسشنامه ارزیابی آرزوهای شغلی بیگلیاردی و همکاران (۲۰۰۵)

پرسشنامه ارزیابی آرزوهای شغلی بیگلیاردی و همکاران (۲۰۰۵)

آرزوهای شغلی تلاش آگاهانه فرد برای اطلاع از مهارتها، گرایشها، ارزشها، فرصتها، محدودیتها، انتخابها و دستاوردهایش است. همچنین تشخیص هدفهای مربوط به شغل و تعیین برنامهای برای دستیابی به این هدفهاست. این آرزوها بازگو کننده مراحل و مسیری در طول زمان است، که نشان دهنده نیازها، محرک‌ها و آرزوهای شخص در زمینه کار و فعالیتهایی است که به باور جامعه به پاداش‌های مالی و موقعیتی برای شاغل به کار منجر می‌شود. آرزوهای شغلی الگوهای مشخصی از استعدادها، ظرفیتها، انگیزه ها، نگرشها و ارزش تصورشده توسط فرد است که مسیر پیشرفت شخص را بعد از سالها تجربه و بازخورد از دنیای واقعی هدایت و تثبیت می کند.

به منظور بررسی آرزوهای شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۵ گویه و ابعاد شایستگی کارکردی/ فنی، شایستگی عمومی مدیریتی، ثبات سازمانی، امنیت جغرافیایی، خلاقیت کارآفرینانه، خدمت یا تأثیر داشتن، خودمختاری/استقلال، سبک زندگی و چالش اصیل می‌باشد که از پژوهش‌ بیگلیاردی و همکاران (۲۰۰۵) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی آن در دو مطالعه در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.