پرسشنامه ارزیابی بازار محوری

پرسشنامه ارزیابی بازار محوری

بازار محوری یکی از اجزای فرهنگ سازمانی است که رفتارهای مورد انتظار برای خلق ارزش برتر برای مشتریان را به صورت اثربخش و کارا ایجاد می نماید. با اتخاذ یک رویکرد فرهنگی نسبت به بازارمحوری از سه جزء مشتری محوری، رقیب محوری و هماهنگی بین کارکردی در نظر گرفته می شود. مشتری محوری، درک کافی از اهداف یک خریدار، جهت کسب توانایی برای خلق ارزش برتر به صورت مستمر برای آنان می باشد. رقیب محوری را می توان این گونه تعریف نمود: تمایل و توانایی برای شناسایی، تجزیه و تحلیل و پاسخ مناسب به اقدامات رقبا. هماهنگی بین کارکردی بر کار جمعی بین دپارتمان ها و کار کردهای یک سازمان تاکید می نماید و شامل، هماهنگی در استفاده از منابع شرکت به منظور خلق ارزش برتر برای مشتریان است.

به منظور بررسی بازار محوری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۹ گویه و ابعاد مشتری محوری، رقیب محوری و هماهنگی بین بخشی می‌باشد که از پژوهش‌ های گاتیگنون و زورب (۱۹۹۷) و نارور و اسلیتر (۱۹۹۰) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی آن در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.