پرسشنامه ارزیابی خودشیفتگی

پرسشنامه ارزیابی خودشیفتگی

افراد خودشیفته کسانی توصیف شده اند که رویاهایی نظیر مهم بودن خود، موفقیـت بینهایـت، قـدرت، زیرکـی، زیبـایی و احساس بزرگمنشی دارند. در خودشیفتگی عشق فزاینـده بـه خود وجود دارد و شخص در همه کارها و گفته هایش مجذوب خویش است، این تعریف دقیقاً یک مبنای تشخیصـی بـرای خودشیفتگی آسیب شناختی یا اخـتلال شخصـیت خودشـیفته است. امروزه تعریف خودشیفتگی به گونه ای گسترش یافته که خودشیفتگی سالم را نیز در بر میگیرد. خودشـیفتگی را مـی توان به صورت یک پیوستار در نظر گرفت کـه دامنـه آن از خودشیفتگی مرضی تا خودشیفتگی سالم است. این پیوستار از عزت نفس در یک انتها شـروع و بـه احسـاس افسـردگی تحلیل برنده در انتهای دیگر منتهی می شود.

به منظور سنجش و ارزیابی خودشیفتگی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۱ گویه می‌باشد که از منبع معتبر کینگ (۲۰۰۷) استخراج شده‌اند.

از آنجایی که این پرسشنامه، ترجمه یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است، لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.

به همین منظور یک پرسشنامه و یک فایل به صورت رایگان و به احترام شما پژوهشگران گرامی، به همراه این فایل عرضه شده است که شیوه ارزیابی روایی سازه، صوری و محتوا را به صورت اصولی و از طریق آزمون های آماری مورد بحث قرار داده است که پژوهشگران می توانند از این فایل و راهنمایی فراهم شده در آن برای بررسی پایایی و روایی ابزار استفاده کنند. همچنین دو مقاله معتبر هم به همراه این فایل عرضه شده است که به بررسی روش های مختلف روایی و پایایی در پژوهش ها پرداخته است.