پرسشنامه ارزیابی عزت نفس سازمانی

پرسشنامه ارزیابی عزت نفس سازمانی

مفهوم عزت نفس سازمانی را پیرس، گاردنر، کامینگز و دونهام (۱۹۸۹) معرفی نمودند. آنها عزت نفس سازمانی را این گونه تعریف کردند: میزانی که فرد خود را به عنوان یک عضو توانا، مهم و ارزشمند در سازمان باور دارد. عزت نفس سازمانی یک خود ارزیابی از ارزشمندی و شایستگی فردی به عنوان یک عضو از سازمان می باشد. عزت نفس سازمانی بازتاب ارزش خود ادراک شده‌ایی می باشد که افراد از خودشان به عنوان اعضایی مهم، شایسته و توانا در سازمانشان دارند. مطابق با دیدگاه کورمن از عزت نفس می توان بیان کرد که افراد با عزت نفس سازمانی بالا، این احساس را دارند که توانسته اند نیازهایشان را توسط نقش های سازمانی خود برآورده سازند.

ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ عزت نفس سازمانی می توان از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ عزت نفس سازمانی اﺳﺘﻔﺎده کرد ﮐﻪ ﭘﯿﺮس و ﻫﻤﮑﺎران (۱۹۸۹) آن را توسعه داده اند. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ۱۰ آﯾﺘم دارد ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد و ﺑﺎور ﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ارزﯾﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ و ارزﺷﻤﻨﺪی آنها را در ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ ﺳﻨﺠﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت از ﻧﻤﺮه ۱ (ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻒ) ﺗـﺎ ﻧﻤﺮه ۵ (ﮐـﺎﻣﻼً ﻣﻮافق) دارد. روایی و پایایی این ابزار در دو پژوهش در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.