پرسشنامه ارزیابی عملکرد برند

پرسشنامه ارزیابی عملکرد برند

بعد استراتژیک عملکرد شرکت ها به وسیله عملکرد برند مورد بررسی قرار می گیرد. عملکرد برند ، موفقیت برند در بازار را نشان می دهد. به منظور بررسی عملکرد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵ گویه می‌باشد که از پژوهش‌ های چادوری و هالبوروک (۲۰۰۱) و رید (۲۰۰۲) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی آن در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.