پرسشنامه ارزیابی گرایش به بازار لادو و همکاران (۱۹۹۸)

پرسشنامه ارزیابی گرایش به بازار لادو و همکاران (۱۹۹۸)

به اعتقاد نارور و اسلاتر بازارگرایی قلب تپنده مدیریت و استراتژی بازاریابی مدرن است و کسب و کاری که بازارگرای ی اش را افزایش دهد، عملکرد بازارش را بهبود خواهد بخشید. بازارگرایی فرهنگی، سازمانی است که با حداکثر کارایی و اثربخشی، رفتارهای لازم جهت خلق ارزش برتر برای مشتریان و در نتیجه عملکرد برتر مستمر برای کسب و کار را فراهم می کند. بازارگرایی ایجاد هوشمندی در سراسر سازمان در ارتباط با نیازهای فعلی و آتی مشتری، نشر هوشمندی در بین بخ ش های سازمان و پاسخ گویی سراسری به آن هوشمندی است. بازارگرایی نه تنها برای خارج از سازمان ، بلکه در داخل سازمان و نه تنها در بازارهای داخلی یک کشور و بلکه در بازارهای بین المللی و جهانی هم مورد توجه است.

به منظور ارزیابی گرایش به بازار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۶ گویه و ابعاد تحلیل مشتری نهایی، تحلیل توزیع کننده، تحلیل رقباء، تحلیل محیط، هماهنگی بین وظیفه ای، اقدامات استراتژیک در زمینه مشتری نهایی، اقدامات استراتژیک در زمینه توزیع کنندگان، اقدامات استراتژیک در زمینه رقباء و اقدامات استراتژیک در زمینه محیط کلان می‌باشد که از پژوهش‌ معتبر لادو و همکاران (۱۹۹۸) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی آن در مطالعه ای در سال ۱۳۸۶ مورد تأیید قرار گرفته است.